REGULAMIN

REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu „Przystanek Gorzelnia” znajdującego się w 08-117 Wodynie, ul. Ogrodowa 4.
 2. Przestrzeganie poniższego Regulaminu zapewnieni bezpieczeństwo oraz komfort pobytu wszystkim naszych gościom.
 3. Prosimy zapoznać się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i opłaty.
 • 1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady użytkowania obiektu oraz odpowiedzialność stron umowy za ewentualne zniszczenia i niedogodności związane z pobytem uczestników podczas każdej uroczystości, na potrzeby której wynajęty został obiekt „Przystanek Gorzelnia”.
 2. Regulamin ten jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i wpłatę całej należności za pobyt. Osoba dokonująca rezerwacji i opłaty jednocześnie potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu, stając się tym samym stroną umowy.
 3. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektu „Przystanek Gorzelnia”.
 • 2

DOBA W „PRZYSTANEK GORZELNIA”

 1. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.
 • 3

REZERWACJA OBIEKTU „PRZYSTANEK GORZELNIA”

 1. Po dokonaniu rezerwacji przez stronę wynajmującą obiekt oraz potwierdzeniu możliwości jego wynajęcia w danym terminie przez osobę zarządzającą obiektem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ustalonych kosztów co stanowi potwierdzenie rezerwacji oraz zablokowanie terminu.
 2. Opłaty zaliczkowej dokonuje strona wynajmująca obiekt w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji przez stronę zarządzającą obiektem.
 3. Pozostała kwota wraz z kaucją strona wynajmująca obiekt powinna wpłacić najpóźniej do 7 dni przed terminem rozpoczęcia uroczystości.
 4. Do 30 dni przed terminem rozpoczęcia uroczystości strona wynajmująca obiekt może zrezygnować z wynajęcia obiektu. W takim przypadku zaliczka w całości jest zwracana.
 5. Rezygnacja przez stronę wynajmującą obiekt w późniejszym terminie nie jest możliwa, a w przypadku jej dokonania, zaliczka przepada.
 6. Na wypadek zniszczeń i nieszczęśliwych zdarzeń na terenie obiektu, pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł płatna wraz z pozostałą kwotą w terminie do 7 dni przed terminem rozpoczęcia uroczystości.
 7. W terminie 48 godzin od zakończenia pobytu oraz po sprawdzeniu stanu obiektu kaucja zwracana jest na konto wskazane przez stronę wynajmującą obiekt w przypadku braku zniszczeń.
 8. W przypadku zniszczeń przekraczających kwotę kaucji, strona wynajmująca obiekt zobowiązuje się do naprawienia szkód oraz poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów.
 9. Strona zarządzająca obiektem ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji od strony wynajmującej obiekt bez podania przyczyny.
 10. Dzieci do 3. roku życia mogą przebywać na terenie obiektu bezpłatnie, pod ścisłą opieką dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność.

 

 

 • 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY WYNAJMUJĄCEJ OBIEKT I UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI

 1. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy w dniu wyjazdu po godzinie 12:00, traktowane jest jako przedłużenie pobytu i zgodę na naliczenie dodatkowej opłaty za kolejną dobę według wcześniej ustalonych kosztów dla danej uroczystości.
 2. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w „Przystanek Gorzelnia” grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia obiektu (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
 4. Strona wynajmująca obiekt otrzymuje jeden zestaw kluczy do obiektu. W przypadku zgubienia kompletu strona wynajmująca obiekt zostanie obciążona opłatą za wymianę zamków w wysokości aktualnych cen rynkowych.
 5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie strony wynajmującej obiekt dodatkową opłatą na w wysokości 1000 złotych.
 6. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 7. Strona wynajmująca obiekt ma obowiązek zgłosić wszelkie usterki w obiekcie w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 8. Strona wynajmująca obiekt ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia w obiekcie i na terenie wokół obiektu powstałe z winy uczestników uroczystości lub winy odwiedzających ją osób. Koszty powstałe rozliczane zostaną przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez stronę zarządzającą obiektem.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 10. Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemnikach przeznaczonych do segregacji znajdujących się w obiekie.
 11. Uczestnicy uroczystości korzystają z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na terenie obiektu na własną odpowiedzialność.
 • 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOSPODARZA

 1. Strona zarządzająca obiektem nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, sytuacje, awarie oraz ich skutki, które powstały na skutek siły wyższej i nie są zależne od Strony zarządzającej obiektem ani jego właścicieli.
 2. Strona zarządzająca obiektem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu przez stronę wynajmującą oraz uczestników uroczystości.
 3. Przedmioty pozostawione przez stronę wynajmującą, jej gości i uczestników uroczystości na terenie obiektu, po zakończeniu pobytu nie będą przechowywane.
 • 6

POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie obiektu nie dopuszcza się obecności zwierząt.
 • 7

MONITORING

 

 1. W obiekcie znajduje się monitoring wizyjny, który obejmuje teren nieruchomości. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
 2. Monitoring wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie nieruchomości. 
 3. Osobą uprawnioną do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiada jedynie właściciel obiektu. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony wyłącznie za zgodą i w terminie ustalonym przez właściciela obiektu w celach określonych w pkt 2. 
 4. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zapisy monitoringu przechowywane są przez 30 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada Prezes Zarządu Spółki.

 

 • 8

REKLAMACJE

 1. Strona wynajmująca obiekt ma prawo zgłosić stronie zarządzającej obiektem reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

Telefonicznie: +48 501097178,

Pisemnie: przystanekgorzelnia@gmail.com.

 1. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.
 2. Strona zarządzająca obiektem zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.